2013. március 14., csütörtök

Ferenc pápa igazi jezsuita, de kicsodák a jezsuiták?

Kicsodák a jezsuiták?
Cserháti Mátyás írása nyomán

A római katolikus egyháznak a jezsuita rendjét sok szóbeszéd övezi. Egyesek az oktatásban való szerepükről ismerik, mivel sok egyetemet alapítottak. Mások viszont térítői missziós lelkületükről ismerik, mások pedig a politikai intrikákban való szerepükről ismerik ennek a rendnek a tagjait. Mivel fontos vezető, sőt meghatározó szerepet játszanak a jezsuiták a római katolikus egyházban, ezért célszerű, hogy kapjunk képet erről az igen aktív társaságról.

A rendet Loyola-i Ignác alapította 1534-ben. A rend létrehozásában nagy szerepet játszottak lelki élményei, amelyeket Loyola kastélyában élt át, annak utána, hogy súlyosan megsebesült Pampeluna város védelmében. Ignác korábban erkölcstelen életet élt, mint udvaronc, verekedő katona volt a hadseregben. A megsebesülése fizikai csapást jelentett számára, amikor érzéstelenítő nélkül végeztek műtétet rajta. Gyógyulása közben sokat olvasott Krisztus és a szentek életéről, ezeknek a könyveknek a hatására furcsa módon eksztatikus élményei voltak, amikor megjelentek neki Jézus, a Szentlélek, illetve Mária. Ezeknek a vízióknak a hatására döntötte el, hogy létrehozza a jezsuita rendet, aminek a célja a világ megnyerése (nem Krisztusnak), hanem a római pápának. Vessük össze Loyola-i Ignác Isten élményét Luther megtérésével. Luther a Bibliát olvasta, és állandóan azon töprengett, hogy mit jelent az, amikor Isten igazságosságáról beszél. Luther az értelmével fogta fel Isten üzenetét, szemben Ignác látomásaival.

A jezsuita képzés 14 évig tart, és azzal együtt jár, hogy a jelölt teljesen átadja magát a felettes nevelő papjainak, hogy „formálni lehessen, mint a viasz”. Ez az akaratnak a teljes feladásával jár, és a képzés során a nevelők még olyan pszichológiai eszközöket is alkalmaznak a jelöltek, amikor a lélegzetüket is szabályozni tudják. A jezsuita papoktól teljesen vak engedelmességet követelnek a pápa iránt (illetve a generálisuk iránt, aki az egész rendet vezeti), és készek elfogadni azt, hogy elhiggyék a feketéről, hogy az fehér, és fordítva, annak ellenére, hogy mit érzékelnek.

A jezsuita rend tanítása ezt így fejti ki latinul:
...siquid quod oculis nostris apparet album, nigrum illaesse definierit debemus itidem quod
nigrum sit pronuntiare
”. 

A jezsuitákat arra szólítják fel, hogy blaszfémikus módon úgy tekintsenek a generálisukra, mintha maga Krisztus lenne. A jezsuita rendnek kettős jellege van: kívülről számító, kalkuláló, és intellektuális, belül azonban egyfajta középkori miszticizmus uralkodik. A jezsuita képzés során a jelölteknek is lehetnek látomásaik a mennyről, a pokolról, ami egyre jobban megfogja az elméjéket, és ami lökést ad arra, hogy egyre jobban elszánják magukat, mivel menteni akarják a lelkeket a pokol tüzétől.

A jezsuita rend erősen missziós, térítő lelkületű rend, ami teljes mértékben alárendeli magát a pápának. Így érthető, hogy az évszázadok során miért voltak annyira közkedveltek a pápáknak, mivel a jezsuitákkal egyfajta térítő hadsereg állt a rendelkezésükre, hogy ezzel akaratukat végrehajtsák. A 16. századtól kezdve a  jezsuita rend annyira összeszövődik a pápasággal, hogy tulajdonképpen a fekete és a fehér pápáról lehetett beszélni. A jezsuita rend  a katolikus tanítás teljes átélését testesíti meg, és az egyház elszánt védelmezője. Ezért a pápák a jezsuitákat számtalan előnyhöz juttatták: gyóntathatnak, misét mondhatnak, bűnöket oldhatnak fel, esküket érvényteleníthetnek, mind a felettes püspökük beavatkozása nélkül.

XIII. Gergely pápa megengedi nekik a kereskedésben való részvételt is, amit rendesen ki is használtak, akár azzal, hogy ezzel azokat a népeket szolgasorba döntsék, ahol elterjesztették a vallásukat. A cukornád kereskedelmet uralták például, és észak Afrikában nekik voltak a legnagyobb földjeik. Palafox püspök szerint a 17. században egész Dél Amerika gazdagsága az övék volt. Az amerikai Federal Reserve Bank szintén lehet, hogy a kezükben van. A Federal Reserve Bank ugyanis nem amerikai tulajdon, hanem a Rothchild bankárcsalád tulajdona, akik viszont egyes források szerint a pápai kincstárat is kezelik. Kérdés az, hogy a pápaság miért bízna meg egy zsidóban a pénzének kezelésében? A Federal Reserve Bank pedig hihetetlen pénzeket hoz be a római katolikus egyház számára amerikai adófizetők zsebéből. Úgy megy, hogy a Federal Reserve Bank kölcsönt ad például cégeknek, ha pénzre van szükségük. A Federal Reserve Bank utána annyi pénzt nyomtat ki a Department of Printing and Engraving-nél, amennyire szükség van, és azt kölcsönadja. A cégeknek viszont ezt a kölcsönt kamattal együtt vissza kell fizetniük majd a Federal Reserve Bank-nak. A Federal Reserve Banknak tulajdonképpen csak a pénz nyomtatásának díját kell kifizetnie. Jackson és Kennedy elnök ellenlépéseket tettek a Federal Reserve Bank ezen igazságtalan profitja ellen... Nem tetszett nekik... 

A generálisuk a tagokat feloldozhatja olyan szörnyű bűnök alól, mint a gyilkosság, eretnekség, vagy az apostoli iratok meghamisítása. Ez kellett is nekik, mivel számos jezsuita résztvett uralkodók vagy országok vezetőinek gyilkolásában, vagy annak megkísérlésében, ha nem a pápaság érdekeit szolgálták ki, mint például a francia III. És IV. Henrik király, az angol II. Erzsébet kiráynő, I. Jakab angol király, az orosz Romanov cárt, és feltehetően merényletet követhettek el Jackson, Harrison, Taylor, illetve Lincoln amerikai elnökök ellen. A jezsuiták hamis esküt is felvehettek, hogy ezzel kémkedjenek (az írás végén közölve van a jezsuiták titkos esküje, amelyet a magasabb rangú jezsuiták vesznek fel). Ismeretes egy bizonyos lutheránus lelkész története Skandináviában, akiről később kiderítették, hogy jezsuita szerzetes volt. A jezsuita Benzi atya szerint „csak kisebb vétek egy apáca melleit fogdosni” – ennek hatására a jezuitákat „emlőteológusoknak” becézték. Jezsuita elv az volt, például, hogy egy papnak vagy szerzetesnek meg van engedve, hogy megöljön valakit, ha az megsérti őt, vagy a rendet, például olyanokat, akik kiléptek a rendből. Így a jezsuita L’Amy atya szerint egy olyan asszonyt is, akit egy jezsuita megerőszakolt, nehogy befeketítse a hírnevét. Számos jezsuita beteges módon részt vesz különböző országok politikájában, és akár pártok vezetői is lehetnek, annak ellenére, hogy a római katolikus egyház hivatalosan kijelenti, hogy nem vesz részt a politikában. Mind annak érdekében, hogy egy országot minél nagyobb mértékben befolyásolni lehessen, hogy a katolicizmust elterjesszék benne. A jezsuitáknak a saját érdekük állt az első helyen, hogy megtartsák a hatalmukat. Képesek voltak legalább két pápát (XIII. És XIV. Kelement) is megmérgezni, nehogy őket feloszlassa. Miután már több országból kizárták őket, a jezsuiták mindenféle eszközt gátlástalanul használtak arra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat, illetve az emberi lelkeket, és hogy a vallásukat terjesszék, elvileg „Istennek a minél nagyobb dicsőségéért”. Ezzel azt remélték, hogy a világot megnyerik, miközben lelkükben kárt vallanak. A jezsuiták azonban két dolgot nagyon jól használtak fel arra, hogy különböző országokban magukhoz ragadják a hatalmat, és ezzel befolyásolni tudják a politikát. Az egyik az egyetemi képzés, illetve művelődés. Az egyetemeken az oktatás során fogva tarthatták fiatal elméket, és ezzel befolyásolják őket. Amikor 1617-ban a kínaiak kitiltottak minden idegent az országból, a jezsuitákat azért hívták vissza, mert annyira jól értettek a csillagászathoz. Jezsuita csillagvizsgáló ma is működik a Vatikánban. A másik ilyen eszköz a gyónás volt. A jezsuiták magukat gyóntatóknak ajánlották, és azért is lettek olyan népszerűek, mivel készek voltak elnézően bánni sok uralkodó, illetve politikai vezető vétkét illetően. A szigorú dorgálás elriasztja a bűnös természet embereket, ezért vesztette fejét Keresztelő János.

Viszont az olyan gyóntatókat kedvelték a fényűző, buja udvaroncok, akik hajlandóak voltak enyhén bánni a bűnökkel. Mariana, Sanchez, Busenbaum nyomán a jezsuiták hírhedtek voltak a kétértelmű beszéd miatt, és képesek voltak akár a legegyértelműbb erkölcsi kötelességeket kicsavarni. Például olyan elvük volt, hogy ha bűnt követnek el, nem kell arre gondolni, hogy mit tesz az ember a testével, ha közben a jóra gondol. Ilyen értelemben egy házasságtörő nő elmondhatta a férjének, hogy nem tört házasságot, mivel még házasságban van a férjével. Ha netalántán a kedvenc jezsuita gyóntatójától feloldást a bűnére, nyugodtan hazudhat tovább a férjének, mivel ezzel a bűne meg is szűnt a feloldozásnál. Emellett a gyóntatószéket a politika színterévé is alakították. Pokoli büntetésekkel fenyegették az uralkodókat, ha nem azt teszik, ami a pápaság érdekében állt. Így XIV. Lajos francia királyt egy bizonyos jezsuita La Chaise atya arra félemlítette meg, hogy 1685-ben semmissé tegye a Nantes-i ediktumot, ami korábban vallási szabadságot adott a francia protestánsoknak. Ezért 400.000 protestáns hagyta el hazáját. Mind a gyóntatószéken keresztül, mind a politikai szerepvállaláson keresztül a jezsuiták nagymértékben befolyásolni tudták különböző országok sorsát. Ezt gyakran a missziói tevékenységekre használták fel, ami sokszor más vallású népségek inkvizíciós módon történő likvidálásához vezetett. Ez a katolikus „kereszt és kard” elvnek a gyakorlati megvalósítása, abban a reményben, hogy az „ágyúgolyók pusztításai után az evangélium virágai fel tudnak majd nőni a csatatéren”. Ezt a jezsuiták gyakran úgy érték el, hogy királyi családok gyermekeinek nevelői lettek, akik utána katolikus uralkodók lettek, így lehetővé téve az ország rekatolizációt, ha kellett. Jezusiták az élén jártak az erőszakos rekatolizációs folyamatoknak. Miután például Belgiumban a társadalom protestáns részét majdnem kiirtották, utána Magyarországra is jöttek, hogy véghez vigyék a rettenetes ellenreformációt.

Magyarországon például a reformáció idején a lakosság 80-90%-a református volt. A véreskezű jezsuita Pázmány közreműködése után viszont a lakosság kétharmadát erőszakos módszerekkel visszatérítették katolikus hitre (például azzal, hogy télen a jéghideg Balatonba állították, hogy vagy ott maradnak, vagy visszatérnek a katolikus valláshoz). Ausztriában is Ferdinánd herceg jelentette ki a jezsuita hegemónia hatására kijelentette, hogy „inkább egy romba dőlt ország fölött uralkodna, mintsem olyan fölött, ami elkárhozott”. Lengyelország protestánsainak nagy részének kiirtását is szintén jezsuiták végezték el. Számos más országban is jezsuiták agitálására a protestánsokat vagy elüldözték vagy megölték, egészen a  20. századig, amikor a második világháborúban Tiso, szlovák jezsuita, az ország protestáns lakosságát elnyomta. Ide lehet sorolni az 1606-os puskaporos merénylet, ahol egy jezsuita, Robert Catesby, összeesküvést vezetett az angol parlament ellen, hogy Jakab királyt és az egész kormányt felrobbantsa, hogy ezzel katolikus király uralkodjon Anglia felett. A sok ördögi ténykedésük miatt még a szélsőséges katolikus csoportok is megutálták a jezsuitákat; 450 év alatt ötvenhatszor vagy feloszlatták a jezsuita rendet, vagy kitiltották az országból (csak a komolyabb rendzavargásokat megnevezve), a szcientológia szektához hasonlóan. A jezsuiták a tévelygő szektáknál is rosszabbak. A mai napig például a svájci alkotmány 51. pontja szerint tilos a jezsuitáknak oktatási vagy kulturális tevékenységet folytatniuk bárhol az ország területén. Norvégiában is hasonlóan keményen ellenzik a jezsuiták jelenlétét. A jezsuita rend ténykedésének több háború kirobbantásában volt számottevő szerepe. Ezek olyan politikai történések, amellyel az átlagos katolikus hívőt nem lehet okolni, mivel olyan döntéseket hoztak a feje fölött amelyben többnyire nem volt beleszólása. Ezen dolgokért inkább az egyházi vezetés, a Vatikán okolható. A harminc éves háború a tridenti zsinatot követte, amely jellegzetesen ellenreformációs zsinat volt, és amelyet a jezsuiták erősen befolyásoltak. Magyar vonatkozásban megemlíthetnénk a jezsuita Pázmány Pétert, akit az előbb említettünk. A jezsuiták a francia birodalom hanyatlását okozták a 19. században azzal, hogy olyan háborúkba keverték, amelyekbe nem kellett volna, hogy belemenjen. Százezernyi francia katona életét követelte a krími háború, az 1863-as mexikói háború, illetve az 1870-es háború, amit saját maga hirdetett ki Németország ellen. Ezek mind olyan harcok voltak, amelyeknek úgy tűntek, hogy politikai okai voltak, de valójában a Vatikán politikai manőverezései hatására törtek ki.

A második világháborút szintén a jezsuiták tervezték ki. Közismert, hogy Mussolinit, Frankot, illetve Hitlert a katolikus egyház tette a magas rangú pozíciójukba. Azzal, hogy a pápaság támogatta Mussolini rezsimjét, cserében Olaszország hivatalos vallását a római katolikus vallásban jelölték meg; Mussolini ezen felül 1.750 millió lírát, illetve a vatikáni államot adományozott az egyháznak. Noha a német katolikusok ellenezték a nácizmust, XII. Piusz pápa (akinek a gyóntatói jezsuiták voltak) kedvező véleménynyilvánítására a német katolikus Zentrum párt megszavazza Hitlert és a nácijait, akik 1933-ban teljhatalomhoz jutottak. XII. Piusz pedig kínosan hallgat az emberi jogokat illetően, amikor több százezer zsidót gyilkolnak meg a holokausztban: „Tudtuk, hogy erőszakos üldözések történtek Németországban, de sosem említették meg nekünk a náci elnyomás borzalmait”. XII. Piusz még az ötvenes években is a római zsidó gettót újra fel akarta építeni. Manapság Róma városának hangulatához tartozik az a rejtett tudatalatti érzés, hogy a második világháború bűnei a római katolikus egyházat terhelik. Hitler és a főbb embereinek többsége római katolikus volt. Franz von Papen, a pápa titkos titkára pedig konkordátumot hoz létre Németország és a Vatikán között. Természetesen a Vatikán elsőnek ismeri el Hitlert. A nácik átvették a jezsuita egyházi szervezést, és ezt próbáltak a politikai szervezésükben megvalósítani. Több magas rangú katolikus, köztük jezsuiták is, a nácizmust, illetve Hitlert támogatták. „A papok és a hívőknek vonakodás nélkül támogatniuk kellene a német államot, és a Führert is, aki azért harcol, hogy felállítsa Németország hatalmát, becsületét, illetve jólétét, amint ez egybeesik Isten akaratával.” (Innitzer, jezsuita bíboros). 
„A katolicizmusnak és a nácizmusnak sok közös vonása van – kéz a kézben járnak a világ megreformálásában” (Tiso, jezsuita szerzetes).
„A ’Birodalom és az Egyház’ egy olyan iratgyűjtemény, ami a harmadik Birodalom felépülését segíti majd elő, mivel egy nemzeti szocialista államot egyesíti a katolikus kereszténységgel... Semmi sem olyan ellentmondásos a katolicizmus számára mint a demokrácia... A szigorú tekintély újjáébredése utat enged a valódi egyházi [katolikus] tekintélynek... A nemzeti szocialista tanoknak és a római katolicizmusnak tanainak ugyanaz a célja...” (Michaele Schmaus, jezsuita teológus). És ekkor még a horvát usztasa rezsimet is meg kell említeni. „A pápa kedvezően nyilatkozik a Katolikus Akció újabb kereszthadjáratával. az a vezér, aki Krisztus királyságát tartja fenn... A Katolikus Akció a világ katolikusainak egyesítéséért küzd. Élni kell a hősi korszakát... Ezt az új korszakot csakis a vér árán lehet elérni.” (a jezsuita Friedrich Muckermann). Még szót kell ejteni a horvát usztasa rezsimről (amelynek az élén jezsuiták illetve ferencesek jártak), amely 500.000, de akár egy millió ortodox szerbet illetve zsidót és más vallásúakat (muzulmánok és protestánsok is kisebb számban) kényszerből áttérítettek katolikus hitre, vagy megkínozták, vagy megölték, ezek közül 460.000-val végeztek Karlovac környékén, ami Stepinac, Horvátország legfőbb püspökének területén, aki felügyelte ezeket az atrocitásokat. Maguk a német nácik is visszakoztak az usztasák kegyetlenségeiken: emberek szemeit például kivágták és nyakláncokat készítettek belőlük... Az a szomorú, hogy ezen tömeggyilkosokat a római katolikus egyház nyugatra segítette és kolostorokban bújtatták. II. János Pál pápa maga szentté avatta Stepinac püspököt (emellett XXIII. János megemlékezett Stepinac-ról, mint „mártír”-ról), és Horvátországban van egy templom ahol egy róla készített festmény többszörös emberi méretben. Ezen vallási eredet népirtás mindmáig feldolgozatlan marad, és az egyik forrása a balkáni háborúnak a szerbek és a horvátok között. Ki tudja, milyen terveket szőnek ma a jezsuiták... 

A jezsuiták titkos esküje:

Amikor egy alacsonyabb rangú jezsuitát előreléptetik vezetői posztra, a rend kápolnájába vezetik, ahol csak három másik ember van jelen. Az egyik a felettes, vagy a rendház vezetője. Mindkét oldalon áll egy-egy szerzetes, az egyik egy fehér-sárga zászlót tart a kezében, ami a pápaság színei, a másik pedig egy fekete zászlót tart, amelyen egy tőr és egy vörös kereszt áll fent, alatta pedig egy koponya és csontok, rajta még az a szó áll, hogy INRI, alatta pedig a következő szavak: IUSTUM NECAR REGES IMPIUS. Ennek az a jelentése, hogy jogos istentelen vagy eretnek királyokat, kormányokat, vagy uralkodókat megölni vagy kiirtani. A földön pedig egy vörös kereszt van, amelyre a jelölt letérdel. A felettes átad neki egy kisméretű fekete kereszt, amit a jelölt a bal kezével átvesz, és amit a szívéhez szorít, ugyanakkor a felettes egy tőrt nyújt át a jelöltnek, amit az élénél fog meg, a szívéhez szorít, majd a felettes még fogja a másik végét. Így szól a felettes a jelölthöz:
(A felettes beszél:)
Fiam, téged arra tanítottak, hogy zűrzavart okozzál: római katolikusok között római katolikusként cselekedjél, és kémként ténykedni a saját testvéreid közözött, hogy senki embernek ne higgyél, hogy senki emberben ne bízzál. A reformátusok között legyél református, a hugenották között hugenotta, a kálvinisták között kálvinista, a többi protestáns között pedig protestáns, nyerd meg a bizalmukat, akár azzal is próbálkozz, hogy a szószékeikről prédikálj, és hogy a legnagyobb erőddel átkozd meg szent vallásunkat és a pápát; sőt még olyan alacsonyra is leszállhatsz, hogy zsidók között zsidó legyél, hogy mindenféle információt össze tudjál szedni, ami szükséges a rendünknek mint egy, a pápához hűséges katonájaként. Arra tanítottak, hogy a féltékenység és gyűlölet magját sződd a különböző emberi közösségek, államok és országok között, amelyek békében voltak, de most háborúba indulnak, hogy véres tetteket vigyenek véghez, és hogy forradalmakat és polgárháborúkat okozzál olyan országokban, amelyek függetlenek és haladóak voltak, amelyek a tudományokat és a művészetet békésen művelte, és amelyek a béke gyümölcseit élvezte; hogy a harcolók oldalára álljál, és hogy a jezsuita testvéreddel titokban együtt szövetkezzél, aki ám lehet, hogy a másik oldalon áll, és így nyíltan szemben áll azzal, amelyhez te kötődsz, csakhogy az egyház legyen a nyertes a végén, hogy a békeszerződés feltételeivel a végeredmény igazolni fogja azt az utat, amelyet választottál, hogy nyereséghez jussál. Arra tanítottak téged kémként, hogy minden lehetséges statisztikát, tényt és információt összegyűjts minden forrásból, hogy a protestánsok családjainak bizalmába férkőzzél, valamint mindenféle eretneknek is, még a kalmároknak, a bankároknak, az ügyvédeknek, az iskolákban és az egyetemeken, a parlamentben, illetve a törvényhozásban, az állami bíróságokon, hogy minden ember számára ugyanazok legyünk, a pápáért, akinek a szolgái vagyunk mindhalálig. Eddig kezd ként kaptad a parancsaidat, mint mellékbíró, gyóntató és pap, de eddig még nem hatalmaztak fel téged, hogy részt vegyél parancsnokként Loyola hadseregében, a pápa szolgálatában. A megfelelőidőben eszközzé és kivitelezővé kell válnod a feletteseid kezében; mivel itt senki nem lehet vezet , aki a munkáját eretnekek vérével nem szentelte meg, mivel “vérontás nélkül senki nem üdvözülhet.” Így tehát hogy képessé tedd magadat a munkádra, és hogy biztossá tedd magad az üdvösségre, az előző engedelmességi fogadalmadhoz hasonlóan és a pápának való engedelmességgel, most ismételd utánam a következő szavakat:

(Az eskü szövege:)
Én_______________ , aki most a mindenható Isten, az áldott Szűz Mária, keresztelő Szent János, a szent apostolok, szent Péter és szent Pál, és minden szentnek, a mennyország szent seregei, valamint a szellemi atyám színe előtt vagyok, aki a Jézus társaságának a generálisa, amelyet Loyola-i szent Ignác alapított III. Pál pápasága alatt, és ami a mai napig is létezik, a Szűz méhe által, ami Isten közvetítője, valamint Jézus Krisztus uralkodói pálcája által, állítom és esküszöm, hogy az szentsége a pápa Krisztus földi helytartója, és feje az egyetlen és igaz katolikus vagyis egyetemes egyháznak a föld színén; és a kulcsok oldási és kötési hatalmának hatalmával amit a Megváltóm Jézus Krisztus odaadott szentségének, hatalma van arra, hogy eretnek királyokat, uralkodókat, államokat, országokat, és kormányokat leváltson, és így szabadon megsemmisíthetők. Így tehát minden erőmmel megvédem ezt a tanítást, valamint szentségének azon jogát, a protestantizmusnak minden hatalmi bitorlása ellen, különösen a német, holland, dán, svéd, norvég lutheránus egyházban, valamint az angol és skót egyházakban, amelynek egyes ágai Írországban is jelen van, valamint az amerikai kontinensen, és másutt, minden hozzátartózójával együtt, mivel hatalombitorlók, és eretnekek, és ellenállnak a római anyaszentegyháznak. Én ezennel lemondok és visszamondok minden hűséget amellyel tartoznék bármelyik eretnek királynak, országnak vagy államnak, legyen protestáns vagy liberális, valamint a törvényeiknek való engedelmességet, valamint bíróinak, törvényhozóinak. Továbbá kijelentem, hogy az angol és skót egyházak, valamint a kálvinisták, hugenották, vagy más protestáns vagy szabadkőműves tanításai kárhozatos eretnekségek, és hogy azon emberek is kárhozatra méltóak, akik nem tagadják meg ezen tanításokat. Továbbá, kijelentem, hogy segítek és tanácsot adok szentségének minden küldöncének, bárhol legyek, akár Svájc, Németország, Hollandia, Írország, vagy az Egyesült Államok, vagy bármilyen másik ország, ahova eljutok, és minden tőlem telhetőt teszek annak érdekében, hogy a protestáns vagy szabadkőműves tanításokat megsemmisítsem, (A 14 éves képzés során, feltehetőleg még visszatérnek erre.) valamint hamis hatalmukat, vagy törvényes vagy törvénytelen módon. Ezennel továbbá kijelentem, hogy bármilyen eretnek vallást is felvegyek, hogy ezzel terjesszem az anyaegyház érdekeit; hogy titokban tartsam az összes ügynökének tanácskozását, amit bizalmasan nekem elmondanak, és hogy nem teszem nyilvánossá sem direkt, sem indirekt módon, sem írásban, szóban, vagy a körülmények által; hanem hogy mindent végrehajtsak, vagy feladatul nekem adnak, vagy tudomásul adva nekem általad, én szellemi atyám, vagy bárkitől ettől a szent rendtől. Továbbá megfogadom és kijelentem, hogy nem lesz semmilyen személyes véleményem, sem értelmi fenntartásom, és olyan leszek, mint egy holttest (perinde ac cadaver), és habozás nélkül minden egyes parancsot teljesíteni fogom, amit a feletteseim adnak nekem a pápa és Jézus Krisztus hadseregében. Hogy a földnek arra a részére menjek, ahová küldenek, legyen a hideg észak, India es erdői, Európa belakott városaiba, vagy az amerikai kontinens vad indiánjaihoz mormolás és panasz nélkül, és hogy mindenben engedelmeskedjek, amit nekem mondanak. Továbbá megígérem és kijelentem, hogy amint lehetséges, vég nélküli háborút uszítok minden eretnek, protestáns és szabadkőműves ellen, amint nekem elmondják, és hogy kiírtsam ket a föld felszínéről, és hogy nem kímélem az embereket sem koruk, sem nemük, sem állapotukat tekintve, és hogy felakasztom, megégetem, elpusztítom, megfőzöm, megkorbácsolom, és élve eltemetem ezen eretnekeket, felhasítom asszonyainak hasát és méhét hogy gyerekeik fejét a falhoz üssem, hogy kiírtsam a rettenetes fajtáikat. Hogyha ezt nem lehet nyilvánosan megcsinálni, akkor titokban mérgezést, fojtogatást, kardélre hánytást, illetve golyót alkalmazok mindenki ellen, eltekintve azon személy tiszteletét l, rangjától, vagy tekintélyét l, vagy állapotától, akár nyilvánosan, akár privátban, amint erre bármikor a pápa ügynökei vagy a Jézus társaságának testvériségének felettese által. Amire most elszánom életemet, lelkemet és hatalmamat, azt most tanuságtételként vérrel aláírom azzal a tőrrel, amit kézhez kaptam, és ha hamisnak vagy gyengének bizonyulok az elszántságomban, úgy vágják le a kezeimet és lábaimat a pápa hadseregéhez tartozó társkatonáim, vágják össze a torkomat fültől fülig, hasítják fel hasamat, és kénes tűzzel égjen, és essen rám minden földi baj, és kínozzák lelkemet örökké a pokolban. Hogy mindig Columbus lovagjára adom szavazatomat, egy protestánssal szemben, különösképpen szabadkőm vessel szemben, és elhagyom pártomat, hogy ezt lehetővé tegyem, és hogy arra a katolikusra szavazok, aki jobban támogatja az egyházamat, ha kettő is van belőlük. Hogy nem fogadok fel protestánst dolgozni, ha helyette katolikus embert is felvehetnék. Hogy katolikus lányokat protestáns családokba helyezek, hogy heti jelentést szerezzek az eretnekek belső mozgásairól. Hogy fegyvert is ragadok, és készen állok, ha arra parancsot adnak, egyénként vagy a pápa hadseregének tagjaként megvédjem az egyházat.

Én, _______________, esküszöm a Szentháromságra, és arra a szentségre, amelyet most kapok, hogy teljesítem és betartom ezt az esküt. Ennek tanuságtételeként átveszem az eukarisztia szentségét, és ezen tőr hegyével vérrel aláírom és elpecsételem ezen szentség jelenlétében. (A jelölt átveszi az ostyát a felettestől, és aláírja a nevét a vérével amit a szíve fölötti részről vett a tőr hegyével.)

(A felettes beszél:)
Most állj fel lábadra, és most elmondom neked azt a katekizmust, amellyel ismertté teheted magadat olyan emberrel, aki a Jézus társaságának ezen rangjához tartozik. Először is, te, mint jezsuita testvér keresztet vettek, mint egy átlagos római katolikus ember; az első majd keresztbe teszi a kezeit, tenyereivel felfelé, a másik pedig a lábait is keresztezi, az egyik a másik felett; az els a job mutató ujjával a bal tenyér felé mutat, a másik pedig a bal kezének mutatóujjával mutat a job tenyere felé; az els majd a job kezével kört rajzol a feje felett, érintve azt; a másik majd a bal kezének mutatóujjával a testének bal oldalát érinti a szíve alatt; az els majd a jobb kezét a másik torka előtt elhúzza, a másik pedig egy tőrt húz a hasára lefelé. Az els azt mondja: Iustum, a másik pedig Necar, az els utána azt, hogy Reges, a második pedig azt, hogy Impious. Az első majd egy négyszer összehajlított papírt ad át a másiknak, aki hosszantilag átvágja, és amint kinyitja az lesz ráírva, hogy Jesu háromszor egy kereszt fején és két karján. Ezek után a következő kérdéseket teszitek fel egymásnak, majd válaszoltok is rájuk:

Honnan jössz te? Válasz: A szent hittől.

Kinek szolgálsz? Válasz: A római szentatyának, a pápának, és az egyetemes római katolikus egyháznak az egész világon. Ki a parancsnokod? Válasz: A Jézus társaság, vagy a Jézus Krisztus katonáinak alapítója, a Loyola-i szent Ignác rend felettese. Ki fogadott téged? Válasz: Egy tiszteletre méltó sz hajú ember. Hogyan? Válasz: Egy tőrrel letérdeltem a keresztre a pápa és a szent rendünk zászlói között. Esküt fogadtál? Válasz: Igen, hogy elpusztítsam az eretnekeket és kormányaikat, és hogy ne kíméljem az embereket sem koruk, sem nemük, sem állapotuk alapján, és hogy vélemény és akarat nélküli hullaként pontosan végrehajtsam feletteseim parancsait panasz és habozás nélkül.

Megteszed? Válasz: Megteszem.

Hogyan utazol? Válasz: Péternek, a halásznak a bárkájában.

Hová is utazol? Válasz: A földnek a négy égtájára.

Milyen célból? Válasz: Hogy a generálisomnak és feletteseimnek parancsait végrehajtsam, valamint hogy a pápa akaratát teljesítsem, és hogy hűségesen betöltsem eskümet.

Így tehát menjetek a világba és vegyetek birtokba minden országot a pápa nevében. Az, aki nem fogadja őt Jézus földi helytartójaként, legyen átkozott, és írtsátok ki. „Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga el őtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: "Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?" De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt mondta: "Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.")” (Lk. 9,51-56)

„…amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem törődnek." Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg.” (Róm. 3,10-19)

Lehet, hogy fölösleges részletesen elemezni az esküt. Dr. Alberto Rivera Romero jezsuita püspök 1967-ben elhagyta a jezsuitákat, és elmondott mindent a jezsuitákról. 30 éven keresztül sikerült őket kikerülnie, ameddig meg nem gyikolták 1997-ben, tehát ez azt jelenti, hogy még ma is komolyan veszik ezt az esküt. A jezsuiták aktív csoportosulásai még az Opus Dei, a Katolikus Akció, illetve a Columbus lovagjai. Rettenetes tudni, hogy a római katolikus egyházon belül ma a jezsuiták alkotják a legnagyobb rendet. Csak annyit kellene mondani az esküről, hogy az ember idáig juthat a bűnben, még akkor is ha csak vallásos. Ez azt jelenti, hogy az embernek nem segít az, ha csak vallásos – az ember bűnössége ennél nagyobb, ennél mélyebb. Ezen eskü arra mutat rá, hogy az ember sokkal bűnösebb, gonoszabb és kegyetlenebb, mint hinné, és hogy az embernek a természetéhez milyen mélyen tartozik a bűnösség; ezen csakis Jézus Krisztus vérének tisztító hatása segíthet.

Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek.” (Mt. 23,34) 

"Hogyan utazol? Válasz: Péternek, a halásznak a bárkájában." (jezsuita eskü)

"És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled."
Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra." (Mt. 16:22,23)


Referenciák:
1. Edmond Paris. The secret history of the Jesuits. Chick publications. Ontario. 1975.
2. Dave Hunt. A woman rides the beast. Harvest house publishers. Eugene, Oregon. 1994.
3. Bill Hughes. The secret terrorists. Truth triumphant ministries. Eustis, Florida.
4. http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit
5. http://www.reformation.org/holocaus.html#Contents

35 megjegyzés:

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 2. Igen, javaslom tedd meg te is! A vallást, illetve hitet pedig próbáld meg szétválasztani a ráhúzott intézményrendszertől. Ha pedig kritikát szeretnél megfogalmazni, örömmel veszem. Okulva a több éves kutatásból és az ahhoz kapcsolódó tapasztalatokból, elméletem, és "világnézetem" képes folyamatosan fejlődni, de ahhoz konkrétumokra, bizonyítékokra lenne szükség.

  VálaszTörlés
 3. a vallás és a hit szétválasztás csak egy frázis - mindenféle tartalom nélkül. hogy kell elképzeljem? hiszek valamiben, de azt, amiben hiszek, nem vallom? vagy vallok valami olyasmit, amiben nem hiszek? én meg azt javaslom neked, hogy lépj túl a közhelypuffogtatáson.

  a fenti írás közzététele nem hosszas kutatómunka eredménye, hanem pusztán egy ctrl c ctrl v billentyűkombináció megfontolatlan alkalmazása. a cikkben szereplő állítások igen nagy százaléka egészen egyszerűen nem igaz - kezdve, hogy a Vatikán emelte volna "magasrangú pozicióba" Hitlert, folytatva azzal, hogy Friedrich Muckermann úgy van feltüntetve, mint a nácizmus támogatója lett volna, holott ennek épp az ellenkezője igaz (száműzetésben élt Franciaországban).
  elfelejted megemlíteni (a mélyreható, több éves kutatásod erre nem terjedt ki), Alberto Rivera tollából származik ez az állítólagos eskü. nem közlöd, hogy Alberto Rivera azt állította, hogy a középkori inkvizició is a jezsuitáknak köszönhető (igaz, hogy a jezsuita rend 200 évvel későbbi), mitöbb, az iszlámot is a jezsuiták találták ki. mellesleg körözött bűnöző volt és sosem volt felszentelt pap.

  csak szemelgettem...

  VálaszTörlés
 4. Állítás-tagadás... mint már mondtam ennél többre lesz szükség.
  Az inkvizíció hivatalosan 1834. július 15-én ért véget...
  Alberto Rivera az egész internet és az igazolványa képe alapján szerint is "pap", várnám a forrást.
  Javaslom figyelj oda arra amit olvasol, mi előtt billentyűzethez fordulnál, nem a hit és a vallás szétválasztását írtam, hanem e kettő és a ráerőltetett intézményrendszer szétválasztását!

  VálaszTörlés
 5. újfent megkérdezem... a cikkben foglaltak közül minek néztél utána? (persze azon kívül, hogy a wikiben rákerestél Rivera képére - csak elárulom... a diakónusok is reverendát viselnek)

  ha utánanéztél, beidézhetnéd a forrásokat is - elvégre te állítottál valamit, az igazolás a te reszortod.

  VálaszTörlés
 6. Látom nem vagy hajlandó a cikkben írottakat igazolni, így hát kénytelen vagyok az utánajárást helyetted megtenni.

  Kezdjük azzal, hogy már a publikálás maga egy hazugság, mivel a cikket a szerző megnevezése nélkül raktad ki, azt sugallva ezzel, hogy a te szellemi terméked, a te "több éves kutatásod" eredménye lenne.
  Amennyiben te vagy Cserháti Mátyás (a cikk írója), úgy az elnézésedet kérem.

  Vegyük tételesen végig az állítottakat.

  "A jezsuita képzés 14 évig tart".

  Nem igaz. A jezsuita képzés MAXIMUM 12 évig tart. A pappá szentelés rendszerint a 11-12. évben történik. A cikkíró nagylelkűen hozzácsapta a terciát is (mikor már képzés nem történik).

  „formálni lehessen, mint a viasz”

  Nem tudom a szerző honnan idézte, de ez csak a buksijából kipattant mondat... természetesen nem ezért képzik a jezsuitákat ennyi ideig. Mivel ez egy tudós rend, így teljeskörű filozófiai, teológiai, történelmi képzést kapnak.

  "még olyan pszichológiai eszközöket is alkalmaznak a jelöltek, amikor a lélegzetüket is szabályozni tudják"

  "készek elfogadni azt, hogy elhiggyék a feketéről, hogy az fehér, és fordítva, annak ellenére, hogy mit érzékelnek"

  hogy ezeket honnan vette a szerző? rejtély. arról nem is beszélve, hogy teljességgel életszerűtlen az, hogy pusztán azért tanítanak nekik 4 évig filozófiát, bölcseletet, hogy bölcsességüket feladva a feketéről azt higgyék fehér.

  "A jezsuita rend tanítása ezt így fejti ki latinul:
  „...siquid quod oculis nostris apparet album, nigrum illaesse definierit debemus itidem quod
  nigrum sit pronuntiare”. "

  ezt viszont lehet tudni, honnan van. Edmond Paris, egy megveszekedett katolikusgyülölő író tollából. ez a latin mondat sehol máshol nem szerepel, csak ezen író művében.

  "A jezsuitákat arra szólítják fel, hogy blaszfémikus módon úgy tekintsenek a generálisukra, mintha maga Krisztus lenne. "

  ellenőrizhetetlen, igazolhatatlan kijelentés.

  "A 16. századtól kezdve a jezsuita rend annyira összeszövődik a pápasággal, hogy tulajdonképpen a fekete és a fehér pápáról lehetett beszélni."

  ennek ellenére XIV. Kelemen pápa feloszlatta őket.

  "Az amerikai Federal Reserve Bank szintén lehet, hogy a kezükben van. A Federal Reserve Bank ugyanis nem amerikai tulajdon, hanem a Rothchild bankárcsalád tulajdona, akik viszont egyes források szerint a pápai kincstárat is kezelik. Kérdés az, hogy a pápaság miért bízna meg egy zsidóban a pénzének kezelésében? A Federal Reserve Bank pedig hihetetlen pénzeket hoz be a római katolikus egyház számára amerikai adófizetők zsebéből. Úgy megy, hogy a Federal Reserve Bank kölcsönt ad például cégeknek, ha pénzre van szükségük. A Federal Reserve Bank utána annyi pénzt nyomtat ki a Department of Printing and Engraving-nél, amennyire szükség van, és azt kölcsönadja. A cégeknek viszont ezt a kölcsönt kamattal együtt vissza kell fizetniük majd a Federal Reserve Bank-nak. A Federal Reserve Banknak tulajdonképpen csak a pénz nyomtatásának díját kell kifizetnie. Jackson és Kennedy elnök ellenlépéseket tettek a Federal Reserve Bank ezen igazságtalan profitja ellen... Nem tetszett nekik... "

  egyes források szerint????? hol vannak ezek az egyes források? a FED jezsuita kézben van, közben a Rothchild bankárcsaládé... Rothchild jezsuita lenne? ezt komolyan el is hiszed?

  "mivel számos jezsuita résztvett uralkodók vagy országok vezetőinek gyilkolásában, vagy annak megkísérlésében, ha nem a pápaság érdekeit szolgálták ki, mint például a francia III. És IV. Henrik király, az angol II. Erzsébet kiráynő, I. Jakab angol király, az orosz Romanov cárt"

  III. Henriket dömésrendi szerzetes gyilkolta meg.

  IV. Henrikkel François Ravaillac végzett - bár jelentkezett a jezsuita rendbe, de nem nyert felvételt

  ez a legjobb:
  II. Erzsébet Nagybritannia jelenlegi uralkodója

  II. Miklóst a bolsevikok végezték ki

  folyt köv.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mivel nem tudlak komolyan venni, pedig megpróbáltam, de megint bizonyítottad, hogy nem érdemes... a hozzászólásod első pár sorát olvastam el, szerinted nem tüntettem fel, ki írta a cikket, szerinted mi látható a cikk címe alatt? Segítek:
   "Kicsodák a jezsuiták?
   Cserháti Mátyás írása nyomán" és mielőtt beleállnál, azért nyomán, mivel néhány dolgot átírtam, mert szerintem nyelvtanilag nem volt megfelelő.
   Gondolom a hozzászólásod többi része is ennyire megalapozott.
   :)

   Törlés
  2. aha... mert nem vettem észre egy sort így az egész érvelést lesöpröd az asztalról... nem is kell megnézni, utánajárni az általam írottakat.


   ez aztán az igazságkeresés.   Törlés
  3. A federal reserve-t (szövetségi tartalék) illetöen:

   ami a cikkben erröl van, az az illetö ismerethiányát mutatja.
   Az Egyesült Allamokban napjainkban 7.700 bank van, ebböl 2.900 a szövetségi tartalék rendszer tagja és tulajdonosa, mert csak is tag-bank vehet, és köteles venni, részvényt. Ez a 2.900 bank mind nyilvános részvénytársaság, tehát részvényesei köztudottak ---illetve lehetnének köztudottak ha valakit érdekelne az ilyesmi és vállalná a babrás munkát, hogy összeállitsa a névsort. Tehát, ha nagyon akarnánk, tudható lenne kiké a szövetségi tartalék rendszer. A különbözö nyugdij alapoknak sokkal több bankrészvényük van mint a Rothschildoknak (és a nyugdijat kapók egyáltalán nem törödnek vele, hogy honnan jön a pénz)

   A szövetségi tartalék nem ad kölcsönt vállalatoknak.

   Andrew Jackson 1829 és 1837 között volt elnök. Az igaz, hogy megvétózta a Bank of the United States szabadalomlevelének megujjitását.
   John Kennedy elnök nem tett semmit, hanem halála utan sok mindent ráfogtak.

   Törlés
 7. Kedves dham!

  te ezt valami ego-k harcának tekinted? nagyon rossz úton jársz. nem is minősítem azt az eljárást, hogy a cikk állításaitól független tévedésemből (amiért bocsánatodat kérem) kiindulva lepöckölöd az utánajárást. azfelett, hogy ez egy magát igazságkeresőnek aposztrofálótól nem elfogadható eljárás még nagyfokú butaságra is vall, mert lehet hogy te nem nézel utána az általam leírt tényeknek, de olvasóid ezt megtehetik (és remélem meg is teszik).

  VálaszTörlés
 8. Nagyon örülök, hogy így rápörögtél, utánanéztél! Elolvastam, amiket írtál. Nem tekintem ego harcnak, de mint mondtam ezek a "bakik", amiket mondhatni sorozatban elkövettél a "támadás" során, számomra erősen megkérdőjelezik mondandódat, így nem igazán érzem helyénvalónak, hogy belemélyedjek. Megjegyzem őket, aztán majd a további kutatásokban szembejön valami hasonló, akkor nem lepődök meg, sőt lehet majd még rád is írok, hogy "ejha igazad volt", de nem fogok elindulni a fenti soraid alapján. Persze, itt lesznek a hozzászólásokban, remélhetőleg sokan el fogják majd olvasni! Mivel a hangsúly azon van, hogy az olvasó is gondolkodjon, kutasson, olvasson, nem azon, hogy azt ismételgesse, amit itt olvas, mert ez aztán a pfú de igazság, ezért kifejezetten örülök neki, így állsz hozzá! A stílusod és az elkövetetted hibáid ugyan egyáltalán nem szimpatikusak, de azon már rég túlléptem, hogy ilyenekből ego kérdést csináljak, vagy megsértődjek. Azt viszont még megjegyezném, hogy Mátyás írása alatt megtalálhatóak a források, akit bárki átnézhet, eldöntheti,hogy számára hitelesek-e, közben te továbbra sem jelöltél meg egy forrást sem... Ha már arra számítasz, hogy sokan elolvassák az írásodat, és a fentit pedig hasonló okokból támadod, akkor talán megtisztelhetnéd az olvasókat annyival,hogy feltünteted a forrásaidat. Sőt, talán még én is hasznát vehetném...

  VálaszTörlés
 9. "Nagyon örülök, hogy így rápörögtél, utánanéztél!"

  ellentétben veled.

  "ezek a "bakik", amiket mondhatni sorozatban elkövettél a "támadás" során, számomra erősen megkérdőjelezik mondandódat"

  sorozatban? hát akkor sorold kérlek. látom megtetszett a cikket végigkísérő csúsztatás.

  "nem igazán érzem helyénvalónak, hogy belemélyedjek"
  "nem fogok elindulni a fenti soraid alapján"

  ne is... maradj csak tévedésben.

  "Azt viszont még megjegyezném, hogy Mátyás írása alatt megtalálhatóak a források, akit bárki átnézhet, eldöntheti,hogy számára hitelesek-e"

  te megtetted? mert én igen. Mátyás által megnevezett források mindegyike szélsőségesen katolikusellenes amerikai protestáns fundamentalista írók tollából származik. Nem olvastam el őket, de kétlem, hogy bármelyik kitért volna - teszemazt - Pázmány Péter munkásságára.

  "közben te továbbra sem jelöltél meg egy forrást sem"

  mire akarsz forrást? hogy II. Erzsébet még él? ezzel még a hatodikos kislányom is tisztában van.

  vagy hogy a Romanovokat a bolsevikok végezték ki? ennek ismerete az általános műveltség része.

  vagy hogy Franz von Papennek semmi köze nem volt Vatikánhoz... a kérdéses időben Törökországban tevékenykedett nagykövetként... ez egy egyszerű google keresés.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jól van Jeromos, van még valami? :D Majd készülök további "katolikus témával" is, készülj te is! :)

   Törlés
  2. nincs ezzel semmi gond, ha nem az előítéleted, hanem az igazság megismerése vezet.

   Törlés
  3. Nem vagyok előítéletes, nem tudom honnan vetted ezt megint, de már meg se lepődök ilyeneken. Mindenesetre azt azért nem várd el tőlem, hogy közömbös legyen számomra, hogy a rómaiak, anno elszakítottak a történelmünktől, az ős-keresztenységet felszámolták, a rovás írást, vele a rovás pálcákat betiltatták stb. stb. helyette pedig ezt a katolikusnak becézett babiloni pogányt erőltették ránk...

   Törlés
  4. arról nem is beszélve, hogy a dél-amarikában élő magyar törzsek létét, hogy tusolta el a fent említett jezsuita csapat, de ha jól tudom később Móricz Jánost sem épp támogatták...

   Törlés
  5. aranyos... aszondod nem vagy előítéletes, majd az előítéleteid vélt vagy valós okaival folytatod.

   egy szóval sem mondtam, hogy közömbös légy, csak annyit, maradj az igazságnál.

   lehet a katolicizmust kritizálni (senki nem állította, hogy nincs miért), de azok a kritikák legyenek megalapozottak - nem úgy, mint a fenti írás.

   Törlés
  6. egy élmény veled vitatkozni
   "Nem tapasztalatokra alapozott, hanem pozitív v. negatív elfogultságból eredő ítélet, amely általában hamis, helytelen következtetésekhez vezet. Az előítélet gyakran oka csalódásoknak, amennyiben az ember olyan tulajdonságokat tulajdonít más embereknek v. jelenségeknek, amelyek azokban nincsenek meg. A mai szóhasználatban az előítélet legtöbbször pejoratív jelentésárnyalattal jelenik meg. Azonban amennyiben az előítélet pusztán hipotetikus jellegű, s az adott ember valóságos öszszetevők számbavételével képes azt igazolni, módosítani v. megváltoztatni pozitív ítéletalkotásnak is lehet forrása."


   Törlés
  7. ja, hogy személyesen tapasztaltad, hogy üldözik a katolikusok a rovásírást, tapasztaltad hogy a délamerikában élő magyar törzsek (???) létét épp tusolgatják, személyes tapasztalat mondatja veled hogy az ősmagyar őskeresztényseget elnyomták.

   látom, ezeket a Pap Gábor, Szántai, Avatara, Balogh Béla-féle maszlagokat
   rendesen eszegeted.

   Törlés
 10. jaj te drága, nézz körül az oldalon aztán rájössz, mit gondolok az említett newagent csapatról.
  És igen személyesen tapasztalom a római katolikus egyház tevékenységének következményeit, saját szemeimmel látom az pogány szimbólumokat a templomaikban stb stb

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. " saját szemeimmel látom az pogány szimbólumokat a templomaikban "

   pl.?

   és ilyeneket nem látsz evangélikus, református templomokon? vagy nekik szabad?

   Törlés
 11. Zagyvaság az egész, pedig konteó mániás vagyok.
  Az eskü szövege (is) nagyon gyanús. Pont olyan, amire rá lehet mondani, hogy háhá, benne van az esküjükben az egész ármánykodásuk. Egy eskü nem ilyen, nem ennyire konkrét.
  A többi konteó sokkal hihetőbb. Ej-ej a zsidók már nem is bűnösök? Hagyjuk.
  Elkezdték összezavarni a sok összeesküvés-elméletet.
  Rólam is be lehetne bizonyítani, hogy rendszereket akarok dönteni.
  Csak jó sztori és az emberek megeszik.

  VálaszTörlés
 12. Kormányzási művészetünk elemzésen, megfigyelésen, ravasz számítás
  finomságain alapul, s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban, nemhogy politikai tervek
  kieszelésében és az összetartásban. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk
  összehasonlítani, de megtaláltuk a módját annak, hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket
  rontsuk, mint nyílt szervezetet, miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban
  tartottuk.

  VálaszTörlés
 13. Válaszok

  1. 1. Edmond Paris. The secret history of the Jesuits. Chick publications. Ontario. 1975.
   2. Dave Hunt. A woman rides the beast. Harvest house publishers. Eugene, Oregon. 1994.
   3. Bill Hughes. The secret terrorists. Truth triumphant ministries. Eustis, Florida.
   4. http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit
   5. http://www.reformation.org/holocaus.html#Contents

   Törlés
  2. akkor most ajanlom, a hozzaszolasom forrasanak megkereseset es attanulmanyozasat. remelem megtalalhato. a cimet nem szeretnem leirni....

   mivel a kutatomunkad hagy egy kis kivannivalot maga utan.

   Sajna a megtevesztes aldozata lettel, ugy mint a jezsuitakat feloszlatok. sajna vilagunk szemfenyvesztes, s a feny jol el let rejtve a sok sotetseg kozt.

   Törlés
  3. szerintem a te forrásoddal kapcsolatban is vannak azért kérdőjelek, illetve nem is feltétlen szükséges a háttérhatalmi hálózat tagjai közül "főellenséget" kiemelni. Viszont ha szerinted a jezsuitákkal nincs para, és súlyos a "félreértés", akkor arról beszélgessünk, érdekel a véleményed.

   Törlés
 14. Ez az írás nem méltó ide, javaslom, hogy mielőbb törölje. Hemzseg a csúsztatásoktól, hazug állításoktól...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az írás nem sajátom, vitainditó jelleggel van itt, hogy beszéljünk a témáról, mivel magam is csak kutatom. Nyugodtan írja le konkrétan, hogy mit kifogásol. Egészen biztos vagyok benne, hogy konstriktív módon meg tudjuk beszélni. Esetleg ajánljon forrásokat, hogy én is el tudjam olvasni!

   Törlés
  2. én már leírtam...

   az utánanézést nyíltan elutasítottad.

   teljesen elvesztetted a hiteledet... láthatóan nem csak az én szememben.

   Törlés
  3. Jól van Jeromos :) Veled már lezártnak tekintem, alkalmatlan vagy értelmes beszélgetésre. Mint már írtam, nem tudlak komolyan venni. ;) Viszont Gyurival szeretnék beszélgetni, tehát ne trollkodj itt is, ha kérhetem!

   Törlés
  4. És miért vagyok alkalmatlan? elárulnád? mert tételesen cáfoltam az általad írottakat (bocsánat belinkelteket)? Folytathattam volna... szemellenzős hozzáállásod akadályozott meg ebben kedves igazságkereső.

   épp itt az ideje fejedhez kapnod.

   Törlés
 15. Kedves "dham"! - Csak a józan észre szeretnék hatni. Az illuminátusok vezette sötét erők útjában két jelentős akadály volt: a királyok és a katolikus egyház. Az utóbbi jelentős támaszai voltak a szerzetesrendek, mindenekelőtt a jezsuiták. Tehát minden eszközt be kellett és be kell vetni ellenük, ill. belülről bomlasztani őket... - Mélyen nem megyek bele a rend ismertetésébe, hatalmas feladat lenne. Loyolai Szent Ignác Isten különleges teremtménye… a mai magyar jezsuiták között is vannak nagyszerű emberek. Ajánlom mindenkinek Mócsi Imre atya lélekemelő könyvét, ha jól emlékszem a címére: Nyitott szívvel. - Ahonnan és akitől idézted ezt az egyoldalú írást a jezyuitákról, (kegyelem.org) azzal van elfoglalva, hogy támadja a katolikusokat, és a neki nem tetszőket. Pedig Jézus Krisztus az IGEN volt és nem a NEM. Emberben, különösen szervezetben lehet jót is, rosszat is találni, - úgy látunk, ahogy nézünk. Feladatunk természetesen az igazság keresése, de ahhoz jóindulatú hozzáállás és kiegyensúlyozott ismertetés szükséges. Az ítélet pedig az élő Istené...

  VálaszTörlés
 16. dham! Jeromos, és gyuri55+ a többi, sok értetlenséget bizonyíték kell, menjenek levéltárba, vagy a Vatikáni könyvtárba, ami a lényeges dokukat úgy sem teszi hozzáférhetővé, keresgéljenek azok akik itt értetlenkednek, ezzel a fasiszta, kommunista-nácibarát-történelmi korszakokon átívelő erkölcsi, és vallási fertővel, a Vatikánnal!! A bűneik végtelen történet, és még értetlenkednek, meg volt...köztük jó atya is+ blabla....Istennek is hányingere van, az egész képmutató bűnös bandából, népámítókból, erkölcstelen sátánista bagázstól!! Mindent jól írtál....ja.."hááát nem 14 évet tanulnak...ha nem 12-őt"...húúúhaa....mekkora pontatlanság....doki nézzen már meg!! Üdvözöllek dham!

  VálaszTörlés
 17. he-he. viccesek vagytok. igen a jezsuiták nagy hatalommal bírtak mindig is. tegyük fel, hogy igaz a cikk minden állítása. hány másik brigádra lehet ráhúzni ugyanezt? egymásra dobálják a szart, mi eg válogatunk, hogy a barna szar vagy a vörös szar vagy a fehér szar az igazi. ahelyett, hogy rendet tennénk, még az ébredezők is egymás ellen fordulnak. a kívülállók meg nem veszik komolyan az egészet.

  VálaszTörlés