2013. július 3., szerda

Amit a magyar alkotmányos rendről tudni kell!


Következzen egy gondolatsor, mely remélhetőleg képes lesz közös nevezőre hozni az "elégedetlenkedőket", illetve a "rendszer ellenségeit", az elégedetlenség okától, vagy a manipulált pártszimpátiától függetlenül! Hisz az alább leírtak értelmében nem csak a 2011-ben megalkotott alaptörvény, de az azóta megalkotott minden törvény egyaránt érvénytelen! Említhetjük a teljesség igénye nélkül a Hallgatói Hálózat által tavasszal kifogásolt 4-dik módosítást akár, vagy az országos felháborodást kiváltó "Trafik törvényt" is!Amit a magyar alkotmányos rendről tudni kellene minden Magyarország területén élő polgárnak, beleértve a képviselőket és a politikusokat. Illetve amit tudni ILLENE a Velencei Bizottságnak, az EU Bizottsága tagjainak, Viviane Redingnek, Rui Tavaresnek, az EU Parlament képviselőinek, valamint az ENSZ emberi jogi főbiztosának. És mindazoknak, akik véleményt mondanak a magyar alkotmányosságról és a magyar államot elfoglaló, a politikai elit diktatúráját megvalósító, Magyarország nevű fantomállamról, annak Alaptörvényéről, és alkotmány és alaptörvény ellenes, kizárólagos hatalmat birtokló, önmagát kinevező miniszterelnökéről.

Az évezredes Magyar Történeti Alkotmány és az 1989-ben alkotott Magyarország(ideiglenes) Alkotmánya szerint, törvényalkotásra választott országgyűlési képviselő, Új MAGYAR Alkotmányt NEM ALKOTHAT!!!

Leírom újra ezt a mondatot, mert a Magyarország nevű fantomállam miniszterelnöke és meg nem választott, önmaguknak hatalmat adó képviselői szemrebbenés nélkül képesek hazudni és kétértelműen fogalmazni akár az EU Parlamentjében is!
Az évezredes Magyar Történeti Alkotmány és az 1989-ben alkotott Magyarország(ideiglenes) Alkotmánya szerint, törvényalkotásra választott országgyűlési képviselő, Új MAGYAR Alkotmányt NEM ALKOTHAT!!!

A képviselő alkothat új törvényeket, ami része lesz az alkotmánynak, néhány pont kivételével MÓDOSÍTHATJA akár az egész írott alkotmány belsejét, de Új Magyar Alkotmányt NEM ALKOTHAT. Mert 1848 óta ezt csak a magyar (magyarországi) nép teheti meg! A magyar nép ezt MÉG nem tette meg! (Egyrészt azért, mert nem volt meg hozzá a függetlensége és a szabadsága, azaz a nép önrendelkezési joga, másrészt amikor ez megvolt, akkor az éppen hatalmon levő politikai elitnek nem volt érdeke,hogy ezt erőltesse, segítse.)

Ha a képviselők ilyen alkotmány megalkotására kísérletet tesznek, az nem egyszerűen esküszegés, hanem alkotmányellenes puccs a magyar alkotmányos rend és a magyar (magyarországi) nép ellen! Az országgyűlési képviselők Orbán Viktor vezette többsége ezt tette meg, a kisebbsége meg nem tiltakozott ellene, hanem hallgatásával jóváhagyta azt. Az így létrehozott „jogszabály” (Magyarország Alaptörvénye)közjogilag ÉRVÉNYTELEN, önmagában joghatás kiváltására alkalmatlan.
Mert nem az, és nem úgy alkotta meg, ahogy ezt a hatályos alkotmány előírja.Ezért az Alkotmánybíróságnak hivatalból, soron kívül, még a hatályba lépés előtt meg kellett volna semmisítenie.
De nem tették meg, nem védték meg az alkotmányt!
A képviselőkhöz hasonlóan ők is megszegték az esküjüket!!!

Tehát a képviselők által alkotott Magyarország Alaptörvénye, azon túl, hogy alkotmányellenesen alkották és ezért érvénytelen (azaz olyan, mintha létre se jött volna):

1. Nem a magyarországi nép alkotmánya, (mert nem a magyarországi nép alkotta meg).

2. Nem az ezer éves magyar állam új alkotmánya, amelyik a hatályos magyar alkotmányhelyére léphetne, hatályon kívül helyezve azt, (mert azt csak a magyar nép alkothatja meg).

3. Nem Magyarország alaptörvénye, mert Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) 77. § (1) bek. szerint „Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye”.

 Ezért Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya hatályban van, mert CSAK a NÉPNEK van joga hatályon kívül helyezni Magyarország Alkotmánya megalkotásával. (És a képviselőnek olyan joga sincs, amellyel hatályon kívül helyezhetné az alkotmányt, mégis megtették, és az AB ezt is szó nélkül eltűrte.) Ebből következően a Magyar Köztársaság - mint a hatályos alkotmány által létrehozott állam - nem szűnt meg.
Csak akinek működtetnie kellene a magyar államot, akit a magyar nép a magyar állam irányítására választott, azok alkotmányellenes puccsot hajtottak végre,és alaptörvényük megalkotásával, saját, jogelőd nélküli, új államot hoztak létre. Majd ezzel a fantomállammal elfoglalták a magyar államot, helyére léptek itthon és a nemzetközi szervezetekben. Azóta állami erőszakkal hatályban tartják és betartatják az alaptörvényüket, és diktatúrát gyakorolnak a magyar(magyarországi) nép felett.

Azáltal, hogy az AB nem semmisítette meg az érvénytelen alaptörvényt, és az hatályba lépett, egy rendkívül bonyolult, soha nem tapasztalt jogi helyzet jött létre, amit a képviselők igyekeznek még bonyolultabbá és átláthatatlanabbá tenni, hogy senki ne értse, mi történt.

Egyrészt van egy érvényes és hatályos magyar alkotmány - Magyarország ideiglenes Alkotmánya (Magyar Köztársaság Alkotmánya névvel)- amit csak a magyar nép helyezhet alkotmányosan hatályon kívül egy Új Alkotmánymegalkotásával. Ez az alkotmány hozta létre és tartja hatályban a Magyar Köztársaság nevű államot, mely jogfolytonos az ezer éves magyar állammal. Ennek az államnak a választott képviselői viszont nem ismerik el annak az államnak az alkotmányát és magát az államot se, amely állam polgárai megválasztotta őket!!!Tehát egyrészről van egy érvényes és hatályos alkotmánnyal rendelkező, ezeréves állam, melyet a választott képviselői nem ismernek el. Másrészt van a politikai elit (a képviselők) által egy érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű fantomállam, ami az állami erőszak segítségével elfoglalta a magyar államot, és az állam lakosait megfosztotta az önrendelkezés jogától!!!

És ez az, ami a legsúlyosabb. A magyar politikai elit (a képviselők többsége)egy érvénytelen alaptörvénnyel maga által megszüntetettnek tekinti az évezredes magyar alkotmányos rendet, államát elfoglalták, és elvették a nép önrendelkezési jogát!!! Ez az, ami igazán súlyos az alaptörvényben, ami nem csak megalapozza a magyar nép alkotmányos ellenállását, hanem igényli a nemzetközi közösség, az EU és az ENSZ segítségét a magyar (magyarországi) alkotmányos rend helyreállításában.

3.
Ha ezek után a nemzetközi szervezetek, kezdve a Velencei Bizottságtól az EU Parlamenten keresztül egészen az ENSZ emberi jogi főbiztosáig, figyelmen kívül hagyják a magyar nép ezer éves alkotmányos rendjét és hatályos alkotmányát, és elfogadják érvényesnek az Alaptörvényt, a képviselők alkotmányellenes puccsát, és továbbra is csak annak egyes paragrafusaival foglalkoznak – azok közt is figyelmen kívül hagyva a népszuverenitás elvének eltörlését - annak beláthatatlan következményei lehetnek.

Az alkotmányosan megválasztott képviselők ugyanis nem egyszerűen a saját alkotmányukat sértették meg – amiért a magyar nép előtt fognak felelni tettükért – hanem súlyosan megsértették az ENSZ Emberi Jogok Nemzetközi Törvényét, a Nemzetközi Egyezségokmányok 1. cikk 1. pontjait, valamint az ENSZ545 (VI) Határozatát. („Minden népnek joga van az önrendelkezésre”.)
Ugyanis az Alaptörvény a népszuverenitás alkotmányos alapelvének eltörlésével,a nép alkotmányozó jogának elvételével, az önrendelkezés jogától fosztja meg a magyar népet!!!

Ha a felsorolt szervezetek nem ismerik el a képviselők azon jogát, hogy megfosszák a népet az önrendelkezéstől, (ezt kell tenniük) akkor mind az ENSZ,mind az EU vezetői Magyarázatot kell adjanak a magyar népnek. Hogyan, milyen nemzetközi jogi dokumentumok alapján foglalhatta el egy közjogilag érvénytelen, Magyarország nevű fantomállam mind az ENSZ-ben, mind az EU-ban a magyar népállamának, a nemzetközi jog által hivatalosan elismert magyar államnak(ideiglenes nevén Magyar Köztársaságnak) a helyét, és vissza kell állítsák az eredeti állapotot, ki kell zárják a Magyarország nevű fantomállamot ezen nemzetközi szervezetekből!!!

Ha viszont el akarnák ismerni a képviselők jogát arra, hogy - saját népük alkotmányával és az ENSZ Nemzetközi Egyezségokmányával ellentétesen – a képviselő megfoszthatja saját népét az önrendelkezés (az alkotmányozás, az állam és a politikai rendszer létrehozása) jogától, azzal nem csak maguk is ENSZ Nemzetközi Egyezségokmányt sértenek, hanem megkérdőjelezik az ENSZ létjogosultságát. Éppen ezért az ENSZ és az EU csak a magyar (magyarországi) nép mellé állhat, csak a népet támogathatja az önrendelkezése kivívásában, a politikai elit közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott diktatúrájával szemben.


Következtetés:

A magyar nép történelme során 3 alkotmányos szabadságharcot vívott. Kettőt az alkotmányos rendet felrúgó, diktatórikus hatalmat bevezető királyai ellen(1703-11 és 1848-49) és egyet (1956-ban) a diktatúrát bevezető kommunista politikai elitje ellen. A mindenkori nagyhatalmak (a Szent Szövetség illetve a Szovjetunió) mindhárom esetben a diktatúrát létrehozó politikai elitet támogatta a magyar néppel szemben.
Jelenleg ugyanaz a helyzet, mint a kommunista diktatúra idején, 1956-ban. Az alkotmányosan választott politikai elit az alkotmányos rendet megsértve, most is (2011-ben) saját alaptörvényt alkotott és a magyar nép feletti diktatúrája fenntartásához egy érvénytelen, jogelőd nélküli fantomállamot hozott létre.

A magyar alkotmányos rend és a hatályos alkotmány, de még a diktatúra Alaptörvénye szerint is (!), a magyar népnek ezzel a diktatúrával szemben nem csak joga,hanem KÖTELESSÉGE fellépni, hogy helyreállítsa az ezer éves magyar alkotmányos rendet!
Tehát ha a politikai elit vagy az AB nem kezdi meg sürgősen az ezer éves magyar alkotmányos rend helyreállítását, akkor a magyar nép jogosult a legsúlyosabb eszközhöz, az alkotmányos ellenálláshoz nyúlni. És ha a politikai elit ebből nem ért, és diktatúrája védelme, a magyar alkotmányos rend megváltoztatása érdekében erőszakhoz, fegyveres erő alkalmazásához nyúl, (ami az egyik legsúlyosabb bűncselekmény még a diktatúra joga szerint is!), akkor a magyar népnek joga van újabb szabadságharcot kezdeni a politikai elit ellen, aminek a végkimenetele MOST nem lehet kétséges!
Ugyanis jelenleg a nagyhatalmak és a nemzetközi szervezetek nem állhatnak a diktatúrát létrehozó politikai elit mellé, mert köti őket az ENSZ Emberi Jogi Törvénye, az 1966-ban elfogadott Nemzetközi Egyezségokmánya. („Minden népnek joga van az önrendelkezésére.”) Ezért a nagyhatalmak és a népek nemzetközi közössége csak az önrendelkezése visszaszerzéséért, és az alkotmányos rendje helyreállításáért küzdő magyar (magyarországi) nép mellé állhat!!!

A diktatúrát létrehozó politikai elitnek ideje végiggondolnia, hogy mit tett,és amit tett, annak számára és családja számára milyen következményei lehetnek,lesznek, ha nem állítják helyre a magyar nép elvett önrendelkezési jogát!!!
A magyar népnek meg ideje felkészülni egy alkotmányos ellenállásra, és ha a hatalom erőszakot alkalmaz az alkotmányos ellenállást folytató néppel szemben,akkor fel kell készüljünk egy fegyveres szabadságharc megvívására a politikai elit ellen, szabadságunk és önrendelkezésünk visszaszerzésért. Mert nekünk, a magyar népnek ezer éves alkotmányos jogunk van hozzá, hogy megvédjük szabadságunk az alkotmányos rendet megsértő hatalommal szemben, visszaállítsuk a diktatúra által megváltoztatott alkotmányos rendünket, és helyreállítsuk a magyar nép önrendelkezési jogát.
Ezt fogjuk tenni!!!

Johhny Gary-Lee
Egységfront Egyesület

ui.: A blog szerkesztője alapesetben nem ért egyet a problémák utcán történő "kezelésével", a tüntetésekkel, mivel tisztában van vele, hogy a káosz állapot szintén az "ellen" érdekeit szolgálja. Alig várják, hogy az irányított, manipulált forradalmak (világforradalom) következtében keletkező hamvakból hatalmuk, akár egyik kedvenc madaruk a főnix, megerősödve újjászülethessen. Nyilvánvaló továbbá az is, hogy az ilyesfajta megmozdulások könnyedén manipulálhatóak. Viszont ez csak abban az esetben igaz, ha nem egyértelműen kimondott az ellenállás célja, illetve felszínes, üres, demagóg jelmondatok jelentik annak mozgatórugóját. Ez esetben nem erről van szó!

A cél egyértelmű, attól el nem térünk! Ez pedig az alkotmányos rend visszaállítása, majd egy új, népi alkotmány megalkotása. Mely az elnyomó elit, és az őket marionett bábuként használó háttérhatalom érdekeivel ellentétben, a magyar nép, a magyar társadalom érdekeit szolgálja! Továbbá a "kiáltvány" jogilag megalapozott, bizonyított, mentes az üres frázisoktól. A sorozatos viták ellenére több, mint egy éve cáfolni senki nem tudta. Pedig lehetősége volt rá személyesen Bárándy Györgynek, Smuk Andornak, Szili Katalinnak, Novák Elődnek és Morvai Krisztinának is, hogy csak néhány ismertebb nevet említsünk.

Felszólítunk tehát minden saját, embertársai és az eljövendő generációk sorsáért felelősséggel bíró személyt, hogy tájékozódjon a kialakult alkotmányellenes helyzetről! Majd tájékoztassa területileg illetékes országgyűlési képviselőjét és követlejen olyan érdemi lépéseket tőle, melyek az alkotmányellenes helyzet megszüntetését, és a népi alkotmányozás előkészítését hivatottak elősegíteni!

https://www.facebook.com/pages/Egys%C3%A9gfront-Egyes%C3%BClet/417444541681298?id=417444541681298&sk=notes

2 megjegyzés:

 1. Remélem a következő próbálkozásra összejön a százezer tudatos ember !!!
  Nagyon lassannterjed ,mivel a médi teljes egéssze és minden maffia politikus kussol ,így csak az emberek lassú ébreszgetése maradt ,és még a netene is gátolják az osztást és tíltva a fél orszag folyamatosan !!!November 13 kevesen voltunk de valami már elkezdődött és most látszik ánnak gyümölcse .Kezdik az emberek felfogni ,hogy a Magyar Köztársaság államat megpuccsolta egy maffia nemlétező "magyarorszag zrt usa" idegen maffia ,terrorista népírtó érdekcsoport,lásd komplett parlament és hozadéka !!!
  Izrüheli-usa-eu sátánista szekta talmudista aberráltak gyarmata lettünk az elmúlt száz évben ,akár csak palesztína !!!! Ébredj Magyar !!!

  VálaszTörlés
 2. Remélem a következő próbálkozásra összejön a százezer tudatos ember !!!
  Nagyon lassannterjed ,mivel a médi teljes egéssze és minden maffia politikus kussol ,így csak az emberek lassú ébreszgetése maradt ,és még a netene is gátolják az osztást és tíltva a fél orszag folyamatosan !!!November 13 kevesen voltunk de valami már elkezdődött és most látszik ánnak gyümölcse .Kezdik az emberek felfogni ,hogy a Magyar Köztársaság államat megpuccsolta egy maffia nemlétező "magyarorszag zrt usa" idegen maffia ,terrorista népírtó érdekcsoport,lásd komplett parlament és hozadéka !!!
  Izrüheli-usa-eu sátánista szekta talmudista aberráltak gyarmata lettünk az elmúlt száz évben ,akár csak palesztína !!!! Ébredj Magyar !!!

  VálaszTörlés