2014. június 17., kedd

Ellentétek vonzásában - Vitaindító eszmefuttatás

A blogon megjelenő írások alkalmával gyakran szóba kerül a dialektika, vagy pontosabban a háttérhatalmi dialektika. Ez alkalommal sem lesz ez másképp. Ezen írás célja a szimbólumokon keresztül bemutatni az ellentétek vélt, vagy valós harcát, illetve az abból létrejövő szintézist. 

Mikor ellentétekről beszélünk, akkor jelen esetben kizárólag a filozófiai értelemben vett ellentétekre gondolunk. A fizikai világ érzékeléséből adódó ellentétek, mint a sötét és világos, magas és alacsony nem képezik az írás tárgyát, bár nem kizárható, hogy ezek érzékelésének képessége is összefüggésben van alábbiakkal. Gyakran párosítják is őket. (Fekete a gonosz és a rossz, világos a jóságos általában) Annak ellenére, hogy ezek esetében is és felmerülhet a kérdés, hogy „Mihez képest?” Ezek érzékelése, megítélése mégis jóval egyszerűbb, ha csak az érzékszerveink be nem csapnak minket.

Jelenesetben viszont a „jó” és a „rossz”, a két alapvető, az emberi létezést talán legnagyobb mértékben meghatározó ellentétpár jelenségégre fókuszálunk.
Természetesen az, hogy adott esetben mi minősül „jónak”, vagy éppenséggel „rossznak”, az sem mindig egyértelmű. Azt a körülmények nagyban befolyásolhatják. Ennek pontos, egyértelmű meghatározásához az ember, de e sorok írója mindenképp kevés! Ha a bibliai teremtéstörténetet vesszük alapul, akkor az Isten által teremtet ember, ha betartja a szabályokat, még csak nem ismerné e fogalmakat! Így az, hogy azok felett ítélkezzen, eleve kizárt lenne. 

Egyébként is:
„Ne ítéljétek, hogy ne ítéltessetek!”  Máté 7:1

De ne szaladjunk ennyire előre! Kezdjük az elején, térjünk vissza a teremtés történethez, egyben a „jó és a rossz” történetének kezdetéhez! Amennyiben feltételezzük, hogy a „Paradicsom” egy idilli hely volt, ahol Isten teremtményei állandó boldogságban éltek, akkor egyértelmű, hogy egy ilyen közegben az ember előtt ismeretlen a „rossz” fogalma. Mivel a „rosszat” nem ismeri, abból következik, hogy a „jót” sem, hisz annak az ellentéte ad értelmet. Önmagában az ellentétpár bármelyik tagja értelmetlen.
Annak ellenére, hogy Ádám és Éva előtt ismeretlenek voltak, mégis jelen voltak ezen „fogalmak” a paradicsomban. 

„És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját.” – Teremtés könyve 2:9

Volt tehát két fa a kert közepén. Az „élet fája” és a „jó és a rossz tudásának” a fája. Abban biztosak lehetünk, hogy ez az „élet fája” nem egyezik meg a kabbalára épülő ezoterikus és newage tanok „élet fájával”, hisz a történet szerint, az ellene való lázadás következtében, Isten ezt a fát elzárta az emberek elől. Lázadás alatt az isteni akarattal való szembesülés értendő. Mi volt Isten akarata? 

„Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” - Teremtés könyve 3:3

(Csak játszunk el a gondolattal, mi történhetett volna, ha az ember eleget tesz Isten kérésének és kiérdemli, hogy ehessen az élet fájának gyümölcséből.)

Ha esetleg valaki nem ismerné a történetet Isten itt a „jó és a rossz tudásának fájára”, pontosabban annak gyümölcsére gondol. A hétköznapokban szokás egyszerűen csak a „tudás fájának” emlegetni. Mivel ez a megnevezés manipulatív, ezért ezen írás ragaszkodik az eredeti, bibliai megnevezéshez. Abból egyértelműen látszik, hogy nem az „általános tudásról”, nem az „értelemről” van szó, hanem kizárólag a „jó és a rossz tudásáról”, az ellentétek, a tézis és az antitézis ismeretéről.

Isten szavai szerint ezek ismeretének egyenes következménye, hogy az ember meghal. Vita tárgyát képezheti, hogy itt a halandóságra kell-e gondolni, vagy arra, hogy az ellentéteket ismerő ember ideológiákat alkot majd, és többek között az így keletkezett izmusok és anti-izmusok mentén embertársai gyilkolászásába kezd. Ennek tisztázása a bejegyzés tárgyát tekintve irreleváns. Az ember halandó, és a magukat „jónak” vallók erőszakkal öldösik az általuk „rossznak” vélt embertársaikat, ez tény. Istennek tehát igaza volt. Ádám és Éva sajnos nem hitt neki! Gyengék voltak, és engedtek a kígyó manipulációjának. 

„Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek (elohimok), akik ismerik a jót és a rosszat.” Mózes könyve 1. 3:5

Az istenné válás hamis ígéretével a kígyó rávette az első emberpárt, hogy fellázadjon teremtője ellen. Ahogy az emberiség ismert története is bizonyítja, az ellentétek, a „jó és a rossz” ismerete nem istenné tette az embert, hanem egy alantas, gyarló lénnyé. (Tisztelet persze a kivételnek!) Ennek ellenére a kígyó követői a mai napig azon vannak, hogy a tőle kapott intellektuel segítségével megkíséreljék valóra váltani ezt a hamis ígéretet. Teszik ezt annak ellenére, hogy törekvéseik útját halál és szenvedés kövezi. Lásd eugenika, génmódosítás, emberi tudat és gép házasítására tett kísérletek.

A felismerésen túl, ki tud-e szabadulni az ember ebből a dialektikus csapdából?

Önmaga valószínűsíthetően nem, hisz a többségnek még a felismerés is problémát jelent. Aki azt várná, el kell, hogy keserítsem! A továbbiakban nem menekülési út kerül bemutatásra, csupán az irányt keressük.
Ehhez meg kell vizsgálni, miképp jelenik meg a kettősség a kígyó tanaira épülő misztériumiskolák tanításaiban, pontosabban szimbolikájában. Ehhez két ismert (Ami lehet, hogy igazából három?), de valószínűleg rosszul értelmezett szimbólum lesz remélhetőleg a segítségünkre. Az első köztudatban „Dávid csillagként” ismert jelkép, aminek neve ellenére semmi köze Dávidhoz! Azt Dávid fia, a babiloni miszticizmusban szocializálódott Salamon ismertette meg a zsidósággal (Salamon pecsétje), majd a Menórát leváltva, a Rothschild dinasztia segítségével a Vatikán tette meg a zsidóság modern kori szimbólumává.


A jelkép két ellentétes állású háromszög egymásra helyezéséből, kvázi szintéziséből jön létre. A két háromszög fellelhető a misztériumiskolák Jachin és Boaz szobrain is. Jachin a világosság, a nap, a felfele néző háromszög, Boaz a hold, a sötétség, a lefele néző háromszög. E szimbólumokat a középkori alkimissták szintén az ellentét jelölésére használták. A felfele néző háromszög a tűz elemé, a lefele néző pedig a víz elem szimbóluma.
A szabadkőműves Helena P. Blavatsky tanaira épülő ezoterikus tanokban szokás a férfi és női princípiumokkal azonosítani őket. E szerint a hatágú csillag ezek harmóniáját, egységét szimbolizálja.  Akinek az ez értelmezés elegendő magyarázat arra, hogy az ősidők óta miért bukkan fel rendre ez a szimbólum eltérő korokban, különböző civilizációk „művészetében” az itt akár be is fejezheti az olvasást. 

A szimbólumot manapság nem csak a cionista terrorállam zászlaján, hanem a Katolikus Egyház templomaiban, papjai ruháján is megtaláljuk. De nézzük, miképp ír a hexagram alkalmazásáról, „hordozásáról” a biblia!

„Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát és a Romfa isten csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük. Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra.” - Apostolik 7:43Egyértelmű! Alkalmazásáért, viseléséért büntetés jár, mivel pogány istenség, Romfa szimbóluma. Az égő emberáldozatot követelő Moloch bálványozásával egyenlő! Talán nem véletlen, hogy Szaturnusz mellett, a 666-os szám is közvetlen összefüggésbe hozható a szimbólummal. Az sem lehet véletlen, hogy sátánista körökben a mai napig az egyik legkedveltebb, „legerősebbnek” tartott szimbólumról van szó, mi pentagram mellett a démonidézések nélkülözhetetlen kelléke. 

Ha már a római misztériumiskola szóba került, vessük egy pillantást annak elsődleges szimbólumára, a keresztre, ami szintén Babilonból eredeztethető. Ott a Baál, más néven Nimród, illetve Samash, a napisten szimbóluma is hasonló volt. Így talán nem meglepő, hogy a hatodik században még a napimádók, és sátánisták használták, olykor Jézus eltorzított alakjával, hogy így gúnyolják Jézus halálát. Az már inkább lehet meglepő, hogy miképp vált mégis az állítólag keresztény Római egyház elsődleges szimbólumává!


Vajon hol olvasták, hogy Isten, vagy Jézus arra szólította volna fel a híveit, hogy a Jézus kivégzéséhez használt eszközt bálványozzanak? Egyébként is mi értelme lenne ennek? Ha anyukádat, vagy valakit, akit szeretsz fejbe vágnak egy baltával, akkor feltehetőleg te sem fogsz utána balta medált hordani a nyakadban, vagy nem fogsz egy balta előtt leborulva imádkozni. Persze, ha kellően cinikus, esetleg képmutató vagy, esetleg szeretnél viccet csinálni, gúnyt űzni az általad szeretett személy halálából, akkor elképzelhető, hogy megteszed.

Visszatérve az elterjedt, hivatalos értelmezéshez! A kereszt a kereszténység szimbóluma, egy jóságos jelkép. E szerint az nézőpont szerint, a kereszt ellentéte, a fordított kereszt pedig a sátánizmus egyik szimbóluma, rossz. Nagyon rossz. A többség így ismeri, egy részük így is használja őket.  Igaz, hogy a templomban keresztvetéskor, inkább fordított keresztet vetnek a hívők, mintsem „rendes” keresztet, de ahogy azt később látni fogjuk, ez teljesen mindegy is. Ezt feltehetőleg a misztériumiskola beavatott mesterei, és a papok nagyon jól tudják.

Bár a hivatalos, valójában feltehetőleg csak az egyház által kreált történet szerint Pétert, az egyház „alapkövét”, akit Jézus a biblia szerint egyébként sátánnak minősített, feje tetejére állítva feszítették keresztre, emiatt alkalmazza az egyház olykor így a szimbólumot. Például a pápa trón esetében. 

„Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: "Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” – Márk 8:33 (Ő a szikla, amire az egyház épült.)Feljebb már szóba került, most nézzük meg miért is mindegy szinte, hogy fordított-e az a kereszt, vagy sem! De előtte egy hasonló gondolat még a hexagramról. Az ő esetében fel sem merül ez a probléma, hisz az által, hogy az magában foglalja az ellentétek, forgathatjuk akárhogy! Középpontosan szimmetrikus síkidomról lévén szó, nincs olyan, hogy fordított Romfa csillag. (Def.: Egy alakzatot középpontosan szimmetrikusnak mondunk, ha létezik olyan középpontos tükrözés, amely az alakzatot önmagába viszi. (Azaz, amelynél az alakzat képe önmaga.) 

Ahogy a definíció is mutatja, eddig síkidomokról volt szó. Ahhoz, hogy a dialektikus csapdából kikeveredjünk viszont nem szabad egysíkúnak, vagy síkagyúnak lennünk! Adjunk hát hozzá még egy dimenziót és nézzük meg úgy, mit mutatnak az említett szimbólumok!

Ha már többször is kijelentettük, hogy teljesen mindegy, hogy áll az a kereszt, akkor most tekintsünk rá úgy, mint egy háromdimenziós test kiterített palástjára! Hajtogassuk össze! Egy kockát kaptunk. Most képzeletben hajtogassuk össze a fordított keresztet is! Ismét egy kocka az eredmény. Ebből a szempontból nézve, teljesen mindegy, hogy fogjuk meg a palástot. Így is, úgy is egy kockát kapunk. 


Nézzünk hasonló szemmel a hatágú csillagra. Ez esetben a hajtogatásnak nincs sok értelme, de nincs is rá szükség! Hisz a szimbólum közepében, mondhatni az ellentétek szintézisében ott egy hatszög. Amire ha 3D-s testként tekintünk, akkor szintén egy kocka testet fogjuk megpillantani. 

Mégis mi ez a kocka? Az univerzum (sátán) összes tudásának, erejének a szimbóluma, ahogy halivúdi agymosoda Transformers című filmjében bemutatták? Vagy Start Trek-ből ismert Borg űrhajóra kellene asszociálni? Utóbbi valószínűbb, hisz hasonló jellegű társadalom kiépítése van folyamatban ma földön, mint amilyet a kocka népén keresztül a filmből megismerhettünk. Vagy talán a Kába kőre kell gondolni, amit egyes kultúrkörökben szokás istenként tisztelni. A kocka lenne Szaturnusz? Esetleg maga a sátán?  Esetleg mind egyszerre?


Egy biztos a háttérhatalmi okkultban a kocka a bezártság, fogva tartás, a földhöz ragadtság szimbóluma. A kocka fala bezárják az egyént, illetve annak tudatát rendszer, az éppen aktuális világrend szabályai közé.
A különböző titkos társaságok továbbá bizonyos esetekben a mai napig kockavetéssel hoznak ítéletet tagjaik felett. A bűnösnek vélt tagra, a kocka számának megfelelő arányban róják ki a büntetést.

"A kocka el van vetve!"

Míg a tömegek hagyják magukat a kereszt, vagy épp a fordított kereszt, és a többi dialektikus szimbólummal megosztani, addig bizonyos, hogy a rendszer rabjai lesznek! Veszekedhetnek az idők végezetéig, hogy jobbra, vagy balra forogjon-e az a szvasztika! Felfele, vagy lefele nézzen az a kereszt! Hogy saját vélt igazuknak teret nyerjenek, még egymás torkának is eshetnek! A kocka falai közül, a jó és a rossz tudásának átka alól biztosan nem szabadulnak!  Hasonló szemléletváltásra van valószínűleg szükség e fogalmak megítélésekor is, mint aminek segítségével kétdimenziós síkidomból háromdimenziós test lett.

Fenti sorok szerzője se nem teológus, se nem filozófus. (Talán jobb is!) Tehát a fenti gondolatmenetet inkább vitaindítónak, gondolatébresztőnek tekintse a kedves olvasó, mintsem világmegváltó igazságnak! 

http://johnkimber.wordpress.com/2013/01/15/famous-freemasons-alex-jones-david-icke-adolf-hitler-jimmy-savile-v2/
http://www.whale.to/c/churches_ill.html#Bent_cross
http://www.whale.to/c/churches_ill.html#BAAL_8 megjegyzés:

 1. Egész jó cikk lett. De ha már a térbeli szimbólumoknál járunk, lehetne a következő lépés a szakrális geometria esetében a Tórusz és a Metatron.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Vagy lehetne magyarázat a két háromszög nem más igy mint tüz és viz szimbóluma amiböl hiányzik a 3dik a levegö és igy élettelen a teremtés.
   Látom behuzták a 3dik 3szög helyét de általában nincs használatban...Hasonlit a napkerékhez a hatalma is. Remélhetöleg.
   Még akkor is ha usa totél hellyettesiti.

   Törlés
 2. Üdv

  Köszönjük, hogy megosztottad a remfa videónkat.
  a témához kapcsolódó más videónk, ha esetleg érdekel:

  A hexagram szimbólum eredete:
  https://www.youtube.com/watch?v=WJjhyEK3Tvg

  A kereszt szimbólum eredete:
  https://www.youtube.com/watch?v=bkD4bndO_v0

  Tisztelettel
  Zoli
  RHR

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hello

   Én köszönöm, hogy megcsináltátok! Köszönöm az ajánlásokat, az elsőt már korábban láttam, de a másodikat nézem is. További jó "munkát"!

   Üdv.:
   adam

   Törlés
 3. erdekesseg:
  https://www.youtube.com/watch?v=WXaXnAvEpB8
  erdemes a feltolto tobbi videojat is megnezni

  VálaszTörlés
 4. Sziasztok!
  Én csak most jutottam el ide, de ami késik azt megvárják(nem múlik) :)
  Hasonló cikk, mint amiket a Piros Pirula Project ír/szerkeszt!
  Látom alíg érdekel egy-két embert, még ennyi év után is!
  Elég szomorú, hogy a nagy többség inkább a homokba dugja a fejét!
  Ajánlom megnézésre, aki még nem látta és többet igazabbat szeretne tudni a Hálozat c.(Network) filmet!

  VálaszTörlés
 5. Ez a világ totál itt a piros hol a piros...sehol a piros csak álca van.

  VálaszTörlés